Pārlekt uz galveno saturu
04 Pareiza lietvedība kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Правильное делопроизводство - это залог успеха в бизнесе

Pareiza lietvedība kā pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai

Seminārs krievu valodā.

     Lai pasargātu savu uzņēmējdarbību no negodprātīgām rīcībām, ir nepieciešams pievērst uzmanību uzņēmuma lietvedības sakārtošanai, jo strīdus situācijā tieši šis faktors spēlē vislielāko lomu. Saņemiet vērtīgas jaunas un atjaunojiet esošās zināšanas par dokumentu izstrādāšanu!  

Semināra plāns:

 1. Līguma būtisko sastāvdaļu noteikšana ( dokumentu forma, sastādīšanas noteikumi, struktūra, saturs, svarīgākie punkti biznesa aizsardzībai);
 2. Līguma valoda ( formulējus, interpunkcija, sastopamākās kļūdas, tulkojumu noformēšana, kļūdu labošana);
 3. Rīcība, līguma pārkāpšanas gadījumā (paziņošana, brīdinājums);
 4. Prasības pieteikums un tā sastāvdaļas (forma, struktūra);
 5. Procesuālo lūgumu un iesniegumu noformēšana (pievienojamie dokumenti, kopiju noformēšana);
 6. Sprieduma izpildes nianses (kas, kāpēc, kā rīkoties);
 7. Diskusija un jautājumi.

 + Jums tiks izsniegti ekskluzīvi materiāli ar vērtīgu informāciju, kuru varēsiet izmantot savā darbā kā špikeri.

 Semināra lektors: Jurijs Ņikuļcovs – Rīgas šķīrējtiesas pamatlicējs, priekšsēdētājs, Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis ar darba pieredzi jurisprudencē vairāk kā 20 gadus Latvijā un ārzemēs.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

 

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 

Reģistrācija: https://ej.uz/TP_041018

 

Правильное делопроизводство - это залог успеха в бизнесе

Для того, чтобы обезопасить бизнес от противозаконных действий, необходимо направить свое внимание на делопроизводсво компании, так как в случае спора именно этот фактор может сыграть самую большую роль. Получайте ценные новые и освежайте старые знания о создании документов!

 План семинара:

 1. Определение основных компонентов договора (форма документов, правила составления, структура, содержание, обязательные пункты для защиты бизнеса);
 2. Язык договора (формулировка, пунктуации, частые ошибки, оформление переводов, исправление ошибок);
 3. Действия при нарушении договора (оповещения, предупреждения);
 4. Исковое заявление и его неотъемлемая часть (форма, структура);
 5. Подача процессуальных заявлений и прошений (прилагаемые документы, оформление копий);
 6. Нюансы выполнения судебного решения (что, зачем, как делать);
 7. Дискуссия, вопросы.

 

+ Вам будут выданы эксклюзивные материалы с ценной информацией, которою Вы сможете пользоваться в своей работе, как шпаргалкой.

  Лектор Юрий Никульцов — основатель, председатель и третейский судья Рижского третейского суда, имеющий опыт в сфере юриспруденции более 20 лет.

 Reģistrācija: https://ej.uz/TP_041018