Pārlekt uz galveno saturu

Par preču izcelsmes sertifikātiem

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz Izcelsmes sertifikātus (Certificate of Origin).

Izcelsmes sertifikāts var būt:

  • par pamatu, lai piemērotu muitas tarifus un tirdzniecības politikas pasākumus, piemēram, antidempinga pasākumus, kvantitatīvos ierobežojumus, tarifu kvotas;
  • iekļauts akreditīva noformēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstā; 
  • nepieciešams preču saņēmējam citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ārpus Eiropas Savienības utml.

Preču izcelsmes noteikšanu un izcelsmes sertifikātu izsniegšanu reglamentē normatīvie akti:

  • Latvijas Republikas Muitas likums (12.pants) Vairāk informācijas..
  • 22.11.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.736 „Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība" Vairāk informācijas...

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsniedz izcelsmes sertifikātus, ja preču izcelsme tiek noteikta saskaņā ar:   

  • EK  Regulas 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem 31.-36. pantu un 22-01. pielikuma prasībām Vairāk informācijas… 

Izcelsmes noteikumu piemērošanai izmantotais kombinētās nomenklatūras kods ir atrodams KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULĀ (ES) Nr. 1101/2014 (2014. GADA 16. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu  Vairāk informācijas.