Pārlekt uz galveno saturu

Konkursa norise un vērtēšana

 

KONKURSA NORISE UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 

 1. Žūrijas komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājumus nav atbilstoši noformēts, Žūrijas komisija tiesīga lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Pieņemot lēmumu piedāvājumu neizskatīt, Žūrijas komisija dalībnieka piedāvājuma aploksni un izziņu par konstatētajām neatbilstībām Konkursa nolikuma prasībām nosūta iesniedzējam (dalībniekam) uz tā norādīto korespondences adresi.
   
 2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Atbildīgā sekretāre organizē Žūrijas komisijas darbu, atverot aploksnes/iepakojumus, kas marķēti ar norādi „METS”, meta piedāvājumu iesniegšanas secībā. Aploksnes/iepakojumi, kas marķētas ar norādi „DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS” netiek atvērtas līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmei. Žūrijas komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
   
 3. Žūrijas komisija (katrs Žūrijas komisijas loceklis) vērtē iesniegtos metus atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un ievēro dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atvēršanai. Ja Žūrijas komisija konstatē uz meta vai tam pievienotajiem materiāliem norādes, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku (tajā skaitā meta koncepcijas autoru/autorus), vai arī meta sastāvā nav visas Konkursa nolikuma 3.8.punktā prasītās sadaļas, tā izslēdz meta piedāvājumu no turpmākas vērtēšanas, norādot par to Žūrijas komisijas atzinumā.
   
 4. Katrs Žūrijas komisijas loceklis individuāli izvērtē iesniegto metu piedāvājumus, katrā vērtēšanas kritērijā piešķirot noteiktu punktu skaitu no „0” līdz attiecīgā kritērija maksimālajai skaitliskajai vērtībai, pamatojot savu lēmumu, un, ievērojot meta konkursa dalībnieka anonimitāti līdz devīžu atšifrējuma atvēršanai.
   
 5. Kad Žūrijas komisija ir izvērtējusi attiecīgos metus, Atbildīgā sekretāre aprēķina vidējo Žūrijas komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu katram metam, kas ir pamatoti ar atzinumu (lēmumu).
   
 6. Atbildīgais sekretārs apkopo Žūrijas komisijas vērtēšanas rezultātus un pieņemto lēmumu par 3 (trīs) vietu sadalījumu, nosakot sekojošas godalgas
   
  1. Pirmās vietas ieguvējam tiek piešķirta godalgas 15 000 euro apmērā,
    
  2. Otrās vietas ieguvējam tiek piešķirta godalga 10 000 euro apmērā.
  3. Trešās vietas ieguvējam tiek piešķirta godalga 5 000 euro apmērā.

 

 

 1. Žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt godalgas otrās un trešās vietas ieguvējiem, ja tie Žūrijas vērtējumā nav ieguvuši vismaz 50 punktus.
   
 2. Žūrijas komisija ir tiesīga pieaicināt un ņemt vērā ekspertu ar padomdevēja tiesībām viedokļus. Eksperti un Atbildīgais sekretārs nepiedalās lēmumu pieņemšanā par vietu sadalījumu.
   
 3. Žūrijas komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kura iesniegtais meta piedāvājums, apkopojot Žūrijas komisijas individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko vidējo punktu skaitu. Kopējais maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
   
 4.           5.10.Žūrijas komisija piedāvājumu izvērtē pēc šādas formulas:
   

 

          S=I+R,

 kur  

          S – punktu kopsumma,

          I – novērtējamā kritērija Meta piedāvājuma sadaļa „Ekspozīcijas idejas koncepcija” punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu un aprēķināšanas algoritmu,

          R – novērtējamā kritērija Meta piedāvājuma sadaļa „Ekspozīcijas idejas īstenošana” punktu      skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu un aprēķināšanas algoritmu.

 

Vērtēšanas kritēriju tabula un aprēķināšanas algoritms:

1.kritērijs

„Ekspozīcijas idejas koncepcija” punktus piešķir Žūrijas komisija.

Piedāvājumam piešķiramo punktu skaits šajā sadaļā ir visu vērtētāju šajā kritērijā piešķirto punktu vidējā aritmētiskā vērtība.

Vērtēšanas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība

50 punkti

Ekspozīcijas  ideja ir vērtējams kā izcila.

Izcils un kvalitatīvs izstādes ekspozīcijas arhitektoniskais un vizuālās identitātes risinājums, pārdomāts koptēls un grafiskā identitāte, kas atbilst paviljona “Mobilitāte” koncepcijai un Expo 2020 moto: Savienot prātus, lai radītu nākotni.

Piedāvājums sniedz izsmeļošu informāciju par izstādes ekspozīcijas koncepciju kopumā atbilstoši tās mērķim.

Piedāvātā idejas oriģinalitāte, telpiskā koncepcija, funkcionālais plānojums funkcionālais, telpiskais plānojums un inženiertehniskie risinājumi nepārprotami apliecina inovāciju virzienu un aktīvu izstādes apmeklētāja iesaisti dažādos līmeņos, izmantojot izstādes telpu, iepazīstinot apmeklētāju ar Latviju kā videi draudzīgu zemividi, kur tiek ražoti, radīti produkti, kas apliecina iespēju saskatīšanu, ilgtspējības un mobilitātes vērtību.

Argumentēti izklāstīts izstādē eksponējamo objektu vai rosināto darbības rīku  atlases princips.

 

45 – 50 punkti

 

Ekspozīcijas ideja ir augstā kvalitātē.

Piedāvājums sniedz izsmeļošu informāciju par izstādes ekspozīcijas koncepciju kopumā atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem, ideja ir vērtējama kā aktuāla inovācijas procesu kontekstā, argumentēti izklāstīts izstādē eksponējamo objektu atlases princips.

Piedāvātā idejas oriģinalitāte,  telpiskā koncepcija, funkcionālais plānojumsfunkcionālais, telpiskais plānojums,  un inženiertehniskie risinājumi un vizuālā identitāte veicina inovāciju virzienu un paredz izstādes apmeklētāja iesaisti, iepazīstinot apmeklētāju ar Latvijas uzņēmējdarbības vidi.

 

Kvalitatīvs izstādes ekspozīcijas vizuālās identitātes risinājums: atbilstošs idejai un Expo 2020 moto: Savienot prātus, lai radītu nākotni.

 

30 – 44 punkti

Ekspozīcijas ideja ir labā kvalitātē.

Meta piedāvājums sniedz nepieciešamo informāciju par ekspozīcijas koncepciju kopumā atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem, bet tā nav vērtējama kā aktuāla inovācijas procesu kontekstā un/vai oriģināla arhitektoniskā un vizuālās identitātes risinājuma kontekstā.

Kvalitatīvs izstādes ekspozīcijas dizaina risinājums (vizuālais identitāte), atbilstošs meta idejai.

 

10 – 29 punkti

Piedāvātā idejas koncepcija un tās vizuālais risinājums sniedz nepilnīgu saturisko un vizuālo informāciju.

 

0 –9 punkti

2.kritērijs

„Ekspozīcijas idejas īstenošana” punktus piešķir Žūrijas komisija.

Piedāvājumam piešķiramo punktu skaits šajā sadaļā ir visu vērtētāju šajā kritērijā piešķirto punktu vidējā aritmētiskā vērtība.

Vērtēšanas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība

50 punkti

Strukturēti un saprotami izklāstīti veicamie pasākumi, lai īstenotu ideju, un to plānotais izpildes laika grafiks. Sniegta izsmeļoša informācija par gaidāmajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot ideju.

Izstādes ideja rada pārliecību par dalībnieka spēju savlaicīgi un kvalitatīvi veikt visus ar izstādes īstenošanu nepieciešamos uzdevumus.

Finanšu piedāvājums tāmē ir pamatots.

Ekspozīcijas idejas īstenošanas ilgtspēja un mobilitāte: ekspozīcijas aktualitāte un izmantošana arī pēc Expo 2020 un/vai ekspozīcijā izmantojamo materiālu pārstrādes iespējas.

 

 

30 – 50 punkti

 

Ir sniegta daļēja informācija par veicamajiem pasākumiem un plānoto izpildes laika grafiku. Ir sniegta nepilnīga informācija par gaidāmajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt.

Izstādes īstenošanas projekts rada daļēju pārliecību par dalībnieka spēju savlaicīgi un kvalitatīvi veikt visus ar izstādes īstenošanu nepieciešamos uzdevumus.

Finanšu piedāvājums tāmē ir daļēji pamatots.

 

10 – 29 punkti

Ir sniegta minimāla informācija par veicamajiem pasākumiem un plānoto izstāde īstenošanas izpildes laika grafiku. Ir sniegta nepilnīga informācija par gaidāmajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot izstādes ekspozīciju. Izstādes īstenošana nerada pārliecību par dalībnieka spēju savlaicīgi un kvalitatīvi veikt visus ar izstādes īstenošanu nepieciešamos uzdevumus, tostarp, veikt arī mediju informēšanas pasākumus. Finanšu piedāvājums tāmē nav pamatots.

 

0 – 9 punkti