Pārlekt uz galveno saturu

FIDIC būvniecības līguma izstrāde

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

Latvijas paviljona EXPO2020 DUBAI

FIDIC būvniecības līguma izstrādes

CENU APTAUJĀ

 

1. Iepirkuma priekšmets

Saskaņā ar 2018.gada 14.novembrī noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.2.13.7.1.-1/2018/3 “Par Latvijas dalības organizēšanu starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”” Ekonomikas ministrija  deleģēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (turpmāk – LTRK) valsts pārvaldes uzdevumu – organizēt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” Apvienotajos Arābu Emirātos (turpmāk – Izstāde). Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikumiem.

 

Cenu aptaujas priekšmets ir Latvijas paviljona būvniecības darbu līguma sagatavošana saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu, kā arī konsultāciju sniegšana LTRK izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma un sagatavotā FIDIC līguma noslēgšanas posmā. Līguma izstrādē par pamatu ņemami Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātie Būvniecības darbu līguma noteikumi (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums), Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) noteiktais apjoms un prasības kā arī EXPO organizatoru prasības.

 

Pieteikties var uzņēmums, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalsts atbilstošajā reģistrā, kā arī advokātu birojs, kuram ir pieredze FIDIC līgumu izstrādē, kurš var un ir tiesīgs veikt nepieciešamos darbus.

 

2. Piedāvājumu iesniegšanas veids, datums un vieta

 Uzņēmums savu piedāvājumu iesniedz aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt sekojošai norādei:  EXPO 2020 FIDIC būvniecības līguma izstrāde. Piedāvājumus var iesniegt LTRK namā Kr.Valdemāra ielā 35, Rīgā, 1. stāvā sekretārei, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 personīgi (vai nosūtīt pa pastu nodrošinot piegādi norādītajā adresē). Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un vietā līdz norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. Pēdējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 22.augusts plkst. 12:00.  Piedāvājumi, kas netiks iesniegti šeit noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti.

3.Izpildes termiņš

 1) Latvijas paviljona būvniecības darbu līguma sagatavošana 23.08.2019 – 10.09.2019.

2) konsultāciju sniegšana LTRK izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma un sagatavotā FIDIC līguma noslēgšanas 1 mēneša garumā laikā no posmā 11.09.2019. līdz 01.01.2020.

4. Kontaktpersona

Egils Boļšaks, egils@swell.lv, +371 29131543

Iepazīšanās ar EXPO organizatoru prasībām iespējama, sazinoties ar kontaktpersonu.

 

Jautājumi jāiesniedz ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms iesniegšanas termiņa.

5. Iesniedzamie dokumenti

1.     Uzņēmumam izsniegts dokuments, kur norādīts Uzņēmuma reģistrācijas Nr.

2.     Apliecinājums par nodokļu parādu neesamību – izziņa no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu dienu.

3.     Aizpildīts Pielikums Nr.1, kas ietver sevī līgumcenas piedāvājumu katrai no abām pozīcijām (Līguma sagatavošana, konsultācijas) atsevišķi.  

6. Samaksas nosacījumi

Avansa maksājums ne vairāk kā 20%, atlikusī daļa pēc tam, kad iesniegts un ar pieņemšanas nodošanas aktu nodots Līguma projekts, sniegtas konsultācijas.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Līgums tiks slēgts ar Uzņēmumu, kurš iesniedzis cenu piedāvājumā definētajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu. LTRK patur tiesības neslēgt iepirkuma līgumu, ja pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz plānotās izmaksas.

 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2

 

Sagatavoja:

Projekta EXPO Dubai 2020 vadītāja asistente

Justīne Sevčenoka

2019.gada 15. augustā