Pārlekt uz galveno saturu

Būvprojekta Gala Projekta stadijas izstrāde un saskaņošana

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

Latvijas paviljona EXPO2020 DUBAI

Būvprojekta Gala Projekta stadijas izstrādes un saskaņošanas

CENU APTAUJĀ

 

PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES. Rezultāti tiks paziņoti pretendeniem individuāli.

 

1. Iepirkuma priekšmets

Saskaņā ar 2018.gada 14.novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Ekonomikas ministrijas noslēgto līgumu par Latvijas dalības organizēšanu starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” LTRK ir uzdots nodrošināt visas nepieciešamās darbības, lai organizētu Latvijas dalību  starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”, Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Tiek meklēts uzņēmums, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalsts atbilstošajā reģistrā, kurš var un ir tiesīgs veikt nepieciešamos darbus. Iepirkuma priekšmets ir Latvijas paviljona EXPO 2020 DUBAI Gala Projekta (Final Design) projektēšanas izstrāde. Uzņēmuma uzdevums ir izstrādāt nepieciešamos Gala Projekta posma izstrādes dokumentus, ņemot vērā EXPO2020 nosacījumus, Dubaijas, AAE normatīvos aktus un regulējošos dokumentus, kā arī uzņemties atbildību par Gala Projekta (t.sk. inženkomunikāciju projekta) izstrādes termiņa ievērošanu , Būvprojekta sadaļu savietojamību un kopējā Gala Projekta nosacījumu atbilstību spēkā esošajām EXPO 2020 prasībām. Gala Projekta izstrāde veicama saskaņā ar Pielikumu Nr.2 (Tehniskā specifikācija).

 

2. Pieteikumu iesniegšanas veids, datums un vieta

 Uzņēmums savu piedāvājumu iesniedz aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes jābūt sekojošai norādei:  EXPO 2020 Būvprojekta Gala Projekta stadijas izstrāde. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi līdz 16.08.2019 plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz  LTRK namā Kr.Valdemāra ielā 35, Rīgā, 1. stāvā sekretārei, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti šajā noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, t.sk. ar kurjerpastu, piegādāti šajā punktā norādītajā adresē un iesniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nodoti atpakaļ pretendentam.

3. Līguma izpildes termiņš

 16.08.2019 – 25.09.2019

4. Kontaktpersona

 Ansis Egle, ansis.egle@chamber.lv, +37129237202

Iepazīšanās ar Concept Design, SBPG, un citiem saistītajiem dokumentiem iespējama, sazinoties ar LTRK.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem sniegs Egils Boļšaks, egils@swell.lv, +371 2 9131543.

Jautājumi jāiesniedz ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms iesniegšanas termiņa.

5. Iesniedzamie dokumenti

  1. Uzņēmumam izsniegts dokuments, kur norādīts Uzņēmuma reģistrācijas Nr., Būvkomersantu reģ. Nr. , izziņa no VID par parādu neesamību,  Arhitekta būvprakses sertifikāts.
  2. Aizpildīts Pielikums Nr.1, kas ietver sevī līgumcenas piedāvājumu visām projekta sastāva 6 pozīcijām (norādot to katrai pozīcijai atsevišķi) - arhitektūra, vispārīgā daļa, BIM, būvkonstrukcijas, tehnoloģiskā daļa, ekspozīcijas sadaļa. Šajā cenu aptaujā netiek iekļautas sekojošas Gala Projekta pozīcijas: MEP, F&B (mazumtirdzniecība).

6. Samaksas nosacījumi

Avansa maksājums ne vairāk kā 20%, atlikusī daļa pēc tam, kad EXPO2020 organizatori ir apstiprinājuši pretendenta izstrādāto Gala projektu.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Līgums tiks slēgts ar Uzņēmumu, kurš iesniedzis iepirkumam atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis zemāko līgumcenu. LTRK ir tiesības neslēgt iepirkuma līgumu, ja pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz plānotās izmaksas.

 

Pielikums 1 : Finansu Piedavajums

Pielikums 2 : Tehniska Speciafikacija

 

Sagatavoja:

Projekta EXPO Dubai 2020 vadītājs

Ansis Egle

09.08.2019.