Pārlekt uz galveno saturu

Statūti

Lejuplādēt PDF..

1.Vispārīgie noteikumi

  1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”; saīsinātais nosaukums ir “LTRK” (turpmāk – LTRK).

  1.2.LTRK nosaukums un saīsinātais nosaukums svešvalodās:

  1.2.1.angļu valodā  - Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI);

  1.2.2.krievu valodā - Торгово – промышленная палата Латвии (ТППЛ);

  1.2.3.franču valodā - Chambre de Commerce et d'Industrie de Lettonie (CCIL).

  1.3.LTRK ir sava simbolika: Seno romiešu tirdzniecības dieva Merkura (jeb Hermeja) zizlis, kas pamatnē apvienojas ar enkuru, simbolizē tirdzniecības ceļus un uzsver Latvijas ostu nozīmi. Ap Merkura zizli apvijušās divas sargājošas odzes. Logotipā ietvertais zobrats simbolizē rūpniecību; ozollapu klātesamība norāda uz nacionālo piederību, stabilitāti, pamatīgumu un Latvijas lielāko dabas resursu - mežiem.

  1.4.LTRK ir sava himna: Jurjānu Andreja dziesma „Nevis slinkojot un pūstot”.

  1.5.LTRK ir Starptautiskās Tirdzniecības kameras (ICC) un Eiropas Tirdzniecības kameru apvienības (EUROCHAMBRES) biedrs un darbojas saskaņā ar tirdzniecības un rūpniecības kameru vispārpieņemto praksi.

  2.LTRK mērķi, darbības virzieni un uzdevumi

   2.1.LTRK stratēģiskais mērķis - Latvijas uzņēmumi - starptautiski konkurētspējīgi un augoši, Latvijas uzņēmējdarbības vide - uzņēmumu izaugsmei labvēlīga un starptautiski konkurētspējīga.

   2.2.LTRK mērķi ir:

   2.2.1.uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšana Latvijas Republikā;

   2.2.2.uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Latvijas reģionos;

   2.2.3.dalība valsts ekonomiskās politikas izstrādē;

   2.2.4.atbalsts Latvijas uzņēmējiem Latvijā un ārvalstīs.

   2.2.5.pastāvīgas šķīrējtiesas darbība

   2.3.LTRK darbības virzieni un uzdevumi ir:

   2.3.1.Dalība ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā; publiskās pārvaldes monitorings:

   - Nodrošināt efektīvu publiskās pārvaldes monitoringu un palielināt LTRK spēju piedalīties ekonomiskās politikas veidošanas un īstenošanas lēmumu pieņemšanā, lai panāktu prognozējamu un izaugsmi veicinošu uzņēmējdarbības vidi Latvijā;

   - Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un organizācijās.

   2.3.2.Biedru un klientu konkurētspējas veicināšana:

   - Nodrošināt nepieciešamo informāciju, zināšanas, prasmes un pakalpojumus, kas attīsta primāri LTRK biedru, kā arī citu Latvijas uzņēmēju - LTRK klientu - ilgtermiņa konkurētspēju;

   - Iesaistīties valsts izglītības sistēmas politikas veidošanā;

   - Organizēt izstādes, seminārus, kursus un citu pasākumus ar uzņēmējdarbību saistītās jomās;

   - Sniegt informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus par uzņēmējdarbību Latvijā un ārvalstīs. Izdot un izplatīt informatīvos biļetenus, brošūras, katalogus un citus izdevumus;

   - Nodrošināt preču izcelsmes sertifikātu, ATA karnešu, izziņu par uzņēmējdarbības apstākļiem, tajā skaitā par “force majeure”, izsniegšanu;

   - Nodrošināt LTRK Šķīrējtiesas darbību.

   2.3.3.Eksporta veicināšana un tirgu attīstīšana:

   - Veicināt LTRK biedru preču un pakalpojumu noieta tirgu attīstību un eksporta apjomu pieaugumu;

   - Organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas uz ārvalstīm, kā arī ārvalsts tirdzniecības misiju uzņemšanu Latvijā.

   2.3.4.Biedrošanās un sadarbības veicināšana:

   - Uzlabot biedru savstarpēju sadarbību;

   - Attīstīt un optimāli izmantot biedru resursus, piedāvājot plašu pasākumu klāstu un augstu biedru servisa līmeni.

   2.3.5.Citu ar normatīvajiem aktiem uzticēto funkciju izpilde un uzņēmējdarbības attīstību veicinošu pakalpojumu sniegšana.

   3.LTRK biedri

    3.1.Par LTRK biedriem var kļūt LTRK mērķu sasniegšanā ieinteresētas Latvijas Republikā reģistrētas personas, kuru veiktā pamatdarbība ir saimnieciskā darbība, kā arī uzņēmējus apvienojošas organizācijas.

    3.2.Lai kļūtu par LTRK biedru, pretendentam ir jāiesniedz LTRK adresēts iesniegums, jāaizpilda noteiktas formas biedra anketa un jāsamaksā iestāšanās un biedra nauda Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

    3.3.Desmit dienu laikā pēc 3.2.punktā minēto prasību izpildīšanas Valde rakstiski paziņo pretendentam par viņa uzņemšanu LTRK.

    3.4.Valdes atteikumu uzņemt biedru LTRK pretendents var rakstveidā pārsūdzēt Padomei, kura to izskata kārtējā sēdē. Ja arī Padome noraida pretendenta lūgumu, pretendents nav uzņemts par LTRK biedru. Padomes lēmums pretendentam jāpaziņo rakstveidā piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Pretendents var iesniegt atkārtotu pieteikumu kļūt par LTRK biedru, bet ne ātrāk kā pēc gada.

    3.5.Valde pieņem lēmumu par LTRK biedra izslēgšanu, ja:

    3.5.1.biedrs veic darbību, kas ir pretrunā LTRK statūtiem un kaitē LTRK darbam, mērķiem vai reputācijai;

    3.5.2.nav nomaksāta biedru nauda Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

    3.6.Gadījumā, ja LTRK biedrs tiek izslēgts, pamatojoties uz citiem iemesliem nekā nenomaksāta biedru nauda, izslēdzamais biedrs ir tiesīgs Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu pārsūdzēt rakstveidā Padomei, kura to izskata kārtējā sēdē. Padomes lēmums jāpaziņo rakstveidā biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

    3.7. Par LTRK asociēto biedru ir tiesīga kļūt ikviena juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kura atbalsta un veicina LTRK mērķu sasniegšanu.

    4.Biedru tiesības un pienākumi

     4.1.LTRK biedriem ir šādas tiesības:

     4.1.1.piedalīties Biedru sapulcē;

     4.1.2.balsot Biedru sapulcē;

     4.1.3.tikt ievēlētiem Padomē;

     4.1.4.piedalīties LTRK biedru kompetenču padomju (turpmāk - Kompetenču padome) un darba grupu darbībā;

     4.1.5.balsot Kompetenču padomju vēlēšanās;

     4.1.6.tikt ievēlētiem Kompetenču padomju sastāvā;

     4.1.7.sniegt Padomei, Padomes priekšsēdētājam un Valdei priekšlikumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un LTRK darbību;

     4.1.8.izmantot LTRK sniegtos pakalpojumus;

     4.1.9.izmantot LTRK biedriem noteiktās atlaides LTRK sniegtajiem pakalpojumiem;

     4.1.10.izmantot LTRK biedru sniegtos pakalpojumus, piemērojot to piedāvātās atlaižu programmas.

     4.2.LTRK biedriem ir šādi pienākumi:

     4.2.1.ievērot LTRK statūtus, mērķus un pildīt Biedru sapulces un Padomes lēmumus;

     4.2.2.maksāt iestāšanās naudu un regulāri maksāt ikgadējo biedra naudu;

     4.2.3.piedalīties Biedru sapulču darbā un institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu LTRK un aizstāvētu tās intereses;

     4.2.4.veicināt LTRK mērķu sasniegšanu un  uzdevumu izpildi;

     4.2.5.neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, īstenojot savas tiesības;

     4.2.6.savā darbībā ievērot korporatīvās sociālās atbildības principus.

     4.3.LTRK Asociētajiem biedriem ir visas LTRK biedru tiesības un pienākumi, izņemot statūtu 4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.6. un 4.1.9.punktā noteiktās tiesības.

     5.Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

      5.1.Biedru sapulce ir LTRK augstākā lēmējinstitūcija. LTRK biedriem ir vienādas balsstiesības.  Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā vienu reizi gadā.

      5.1.1.Par Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā 14 dienas pirms Biedru sapulces sākuma.

      5.1.2.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/10 biedru. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Ja sasauktajai Biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus sakarā ar kvoruma trūkumu, Valde no jauna sasauc Biedru sapulci likumā noteiktajā kārtībā.

      5.1.3. 5.1.2. punkta noteiktajā kārtībā sasauktā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

      5.2.Ārkārtas Biedru sapulci var sasaukt pēc Padomes vai Revidenta lēmuma, kā arī pēc ne mazāk kā 1/10 biedru pieprasījuma, norādot sasaukšanas iemeslu. Par ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā 30 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Šajā gadījumā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja ir ievēroti Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi attiecībā uz Biedru sapulces norisi.

      5.3.Biedru sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs vai kāds no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Biedru sapulci vada sapulces ievēlēta persona.

      5.4.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Balsošana notiek atklāti. Biedru sapulce ir tiesīga noteikt citu balsošanas kārtību.

      5.5.Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Biedru sapulces vadītājs un protokolists.

      5.6.Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

      5.6.1.apstiprināt gada pārskatu;

      5.6.2.lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos;

      5.6.3.ievēlēt un atsaukt Padomes locekļus, Padomes priekšsēdētāju;

      5.6.4.lemt par LTRK darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

      6. Padome

       6.1.Padome pilda LTRK valdes darbības pārraudzības funkcijas.

       6.2.Padome sastāv no 18 (astoņpadsmit) līdz 22 (divdesmit diviem) Padomes locekļiem, to starpā - Padomes priekšsēdētāja, kas vienlaicīgi ir LTRK Prezidents, un Padomes priekšsēdētāja vietniekiem - Viceprezidentiem.

       6.3.Padomes sastāvā tiek ievēlēti pa vienam pārstāvim no katras Kompetenču padomes. Padomes locekļi uz atlikušajām vietām tiek ievēlēti no brīvā saraksta.

       6.4.Attiecībā uz Padomes locekļiem noteikta šāda prasība un ierobežojumi:

       6.4.1.jābūt LTRK biedra pārstāvim;

       6.4.2.nedrīkst ieņemt amatu politiskajā partijā;

       6.4.3.nedrīkst būt valsts vai pašvaldības iestādes amatpersona.

       6.4.4.nedrīkst būt valsts un pašvaldības amatpersonu štata vai ārštata padomnieks, ja vien Padome ar savu lēmumu šādam darbam pati nav deleģējusi vai to atbalstījusi.

       6.5.Padomes locekļus ievēl uz 3 (trim) gadiem.

       6.6.Padomes sēdēs piedalās Valde un citas Padomes aicinātas personas ar padomdevēja tiesībām. Padomes sēdēs ir tiesības piedalīties LTRK biedriem, par to informējot Valdi 3 (trīs) dienas pirms paredzētās Padomes sēdes.

       6.7.Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.

       6.8.Padomes kompetencē ietilpst:

       6.8.1.ievēlēt Padomes priekšsēdētāja vietniekus - Viceprezidentus;

       6.8.2.ievēlēt un atsaukt Valdi;

       6.8.3.apstiprināt LTRK attīstības stratēģiju;

       6.8.4.apstiprināt gada budžetu;

       6.8.5.ievēlēt Revidentu;

       6.8.6.apstiprināt iestāšanās naudas un biedra naudas apmērus, to iemaksas kārtību;

       6.8.7.lemt par atlīdzību atsevišķiem Padomes locekļiem;

       6.8.8.noteikt Valdes locekļu atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;

       6.8.9.izskatīt sūdzības par Valdes atteikumu pretendentam iestāties LTRK un par Valdes lēmumu izslēgt biedru no LTRK 3.5.punktā paredzētajos gadījumos;

       6.8.10.sagatavot priekšlikumus Biedru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem;

       6.8.11.apstiprināt LTRK Šķīrējtiesas darbību regulējošos aktus;

       6.8.12.  apstiprinat LTRK administrācijas struktūru;

       6.8.13.  lemt par izcelsmes sertifikātu un ATA karnešu izsniegšanas maksas apmēru;

       6.8.14.izveidot komitejas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai, apstiprināt to sastāvu un nolikumus;

       6.8.15.lemt par atsevišķu komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu izveidošanu, par to reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī lemt jautājumus par LTRK piedalīšanos citu komercsabiedrību vai nevalstisko organizāciju dalībā;

       6.8.16.lemt par LTRK teritoriālo un citu struktūrvienību - pārstāvniecību un nodaļu atvēršanu Latvijas Republikā un ārvalstīs, apstiprināt to nolikumus, noteikt to tiesības un pienākumus;

       6.8.17.lemt par LTRK iestāšanos nevalstiskajās, ārvalstu un starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās;

       6.8.18.noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama Biedru sapulces vai Padomes piekrišana;

       6.8.19.izskatīt citus jautājumus, kas adresēti Padomei.

       6.9.Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no tās locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

       6.10.Padomes lēmums par Valdes ievēlēšanu un atsaukšanu tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši vismaz 2/3 no klātesošo Padomes locekļu skaita.

       6.11.Padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, ja Padomes loceklis ir priekšsēdētājs, paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu.

       6.12.Ja Padomes loceklis ir atstājis amatu vai atcelts no amata:

       6.12.1. ja Padomes loceklis bijis Kompetenču padomes pārstāvis - Padomes priekšsēdētājs aicina ieņemt Padomes locekļa amatu pārējos Kompetenču padomes vadības locekļus (sākot ar priekšsēdētāja pirmo vietnieku);

       6.12.2.  ja Padomes loceklis bijis ievēlēts no brīvā saraksta - Padomes priekšsēdētājs aicina ieņemt Padomes locekļa amatu to Padomes locekļa kandidātu, par kuru Padomes locekļu vēlēšanās bija nodots nākamais lielākais balsu skaits. Ja minētais kandidāts amatu nevar vai nevēlas ieņemt, Padomes priekšsēdētājs izsaka aicinājumu nākamajiem kandidātiem;

       6.12.3. un 6.12.1. vai 6.12.2.punktā noteiktajā kārtībā vakanto amata vietu aizpildīt neizdodas, tiek organizētas jauna Padomes locekļa vēlēšanas.

       6.13.Padomes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Padomes locekļus rakstveidā Padomes darba reglamentā noteiktajā kārtībā.

       7.Padomes priekšsēdētājs (Prezidents)

        7.1.Biedru sapulce Padomes priekšsēdētāju ievēlē pirms pārējo Padomes locekļu vēlēšanām no to Padomes locekļu kandidātu saraksta, kuri kandidējuši arī uz Padomes priekšsēdētāja amatu.

        7.2.Padomes priekšsēdētāja kompetencē ietilpst:

        7.2.1.reprezentēt LTRK valsts un pašvaldību iestādēs, starptautiskajās organizācijās un citās institūcijās;

        7.2.2.izvirzīt Padomei ievēlēšanai Valdi;

        7.2.3.atklāt Biedru sapulci;

        7.2.4.sasaukt un vadīt Padomes sēdes;

        7.2.5.pārraudzīt LTRK Kompetenču padomju, komiteju un darba grupu darbu;

        7.2.6.LTRK vārdā slēgt līgumus ar Valdes locekļiem.

        7.3.Padomes priekšsēdētāja prombūtnē viņa funkcijas pilda kāds no Padomes priekšsēdētāja vietniekiem.

        8.Valde

         8.1.Valde ir LTRK izpildinstitūcija. Valde sastāv no 3 (trim) Valdes locekļiem, kurus ievēlē uz 3 (trim) gadiem. Padome no Valdes locekļu vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju.

         8.2.Valdes kompetencē ietilpst:

         8.2.1.vadīt un pārstāvēt LTRK;

         8.2.2.sagatavot gada budžeta projektu;

         8.2.3.organizēt un vadīt LTRK darbu atbilstoši apstiprinātam gada budžetam;

         8.2.4.sagatavot un īstenot LTRK attīstības stratēģiju, kā arī uzdevumus, kas noteikti ar Biedru sapulces, Padomes lēmumiem;

         8.2.5.sasaukt Biedru sapulces;

         8.2.6.izvirzīt Padomei ievēlēšanai Revidentu;

         8.2.7.pārvaldīt LTRK mantu, slēgt saimnieciskos līgumus;

         8.2.8.nodrošināt tiesību aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu.

         8.3.Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv LTRK atsevišķi, bet Valdes loceklis kopā ar vēl vienu valdes locekli.

         8.4.Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru atbilstoši pienākumu apjomam un LTRK finansiālajam stāvoklim nosaka LTRK Padome.

         9. Kompetenču padomes

         9.1.Kompetenču padome ir LTRK biedru brīvprātīga, organizatoriska struktūra, kas pārstāv LTRK biedru intereses attiecīgajā nozarē, interešu jomā vai reģionā.

         9.2.Kompetenču padomju skaitu, sastāva izveides kārtību un darbības principus nosaka Padomes apstiprināts reglaments. 

         9.3.Kompetenču padomju locekļus ievēlē LTRK biedri no biedru vidus uz 3 (trim) gadiem. 

         9.4.Kompetenču padomes locekļi no sava vidus ievēlē Kompetenču padomes vadību - priekšsēdētāju, priekšsēdētāja pirmo un otro vietnieku .

         9.5.Kompetenču padomju kompetencē ietilpst: 

         9.5.1.sagatavot priekšlikumus LTRK īstenojamai komercdarbības politikai; 

         9.5.2.ierosināt jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās; 

         9.5.3.noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanai attiecīgajā jomā un laikā; 

         9.5.4.nepieciešamības gadījumā veidot darba grupas konkrētu jautājumu izstrādei; 

         9.5.5.sagatavot lēmumu projektus par LTRK nostāju. 

         10.Goda padomnieku konvents

         10.1.Goda padomnieku konvents (turpmāk - Konvents) ir LTRK padomdevēja institūcija, kas sniedz savu intelektuālo resursu Latvijas tautsaimniecības izaugsmei.

         10.2.Konventa mērķus, sastāva izveides kārtību un darbības principus nosaka Padomes apstiprināts nolikums.

         10.3.Konventa sastāvu veido bijušie LTRK Prezidenti, kā arī Padomes uzaicinātas personas, kuras ir spējīgas izcili veikt Konventam noteiktos uzdevumus.

         11.Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

         11.1.LTRK finanšu līdzekļus veido:

         11.1.1.iestāšanās un ikgadējās biedru naudas;

         11.1.2.juridisko un fizisko personu ziedojumi vai dāvinājumi;

         11.1.3.ienākumi no saimnieciskās darbības, kas veikta LTRK mērķu sasniegšanai;

         11.1.4.citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti saskaņā ar tiesību aktiem.

         11.2.Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījumu izdarītāja vai arī novēlētāja rakstisku piekrišanu.

         12. Revidents

         12.1.Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.

         12.2.Revidents veic LTRK ikgadējo gada pārskata revīziju, pārbauda LTRK saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju.

         12.3.Revidents ziņo Padomei un Biedru sapulcei par revīzijas rezultātiem.

         13.  LTRK darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija

         13.1.LTRK darbība var tikt izbeigta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajos gadījumos.

         13.2.Lēmums par LTRK darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 no kopējā LTRK biedru skaita.

         13.3.Ja LTRK biedru grupa izstājas (tiek izslēgta) no LTRK un nodibina jaunu nevalstisko organizāciju, tā nevar saņemt daļu no LTRK īpašuma un finanšu līdzekļiem, kā arī nevar izmantot LTRK nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.

         Ja LTRK tiek likvidēta, lēmums par LTRK likvidāciju trīs dienu laikā ir jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Biedru sapulce ievēlē likvidācijas komisiju vai likvidatoru, kas līdz pilnīgai LTRK likvidācijai ir materiāli atbildīga par savu pieņemto lēmumu tiesiskajām sekām.